Fırat Dicle 1 Alt Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Yapıldı

Fırat Dicle Alt Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı, Fırat-Dicle 1. Alt Havzası Koordinatörü ve Elazığ Valisi  Dr. Ömer TORAMAN ‘ın başkanlığında Elazığ Mamuretülaziz Toplantı Salonunda, Fırat-Dicle 1. Alt Havzamızda yer alan Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Erzurum, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Sivas, Ağrı, Muş, Bitlis, Kilis illerimizdeki heyet üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Fırat Dicle 1. Alt Havzası Havza Heyeti Toplantısında Açılış konuşması yapan Havza Yönetimi Heyetinin Sekretaryasını yürüten DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut DÜNDAR yaptığı konuşmada; “Türkiye su havzalarının doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak; toplumun, havzaların ekolojik, ekonomik ve sosyal fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara yol göstermek amacıyla 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri Ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ ile havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, uygulamalarının takibi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla yapılmaktadır. Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının kurulması ve faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendiğini, bu çerçevede gerçekleştirmekte olduğumuz Fırat Dizle 1. Alt Havzası Havza Yönetim Heyetinin, Bakanlıkça Koordinatör Vali olarak belirlenen Elazığ Valimiz Sayın Dr. Ömer TORAMAN’ın başkanlığında ilgili kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştiriyoruz. Havza Yönetim Heyeti Toplantısı, yılın ikinci altı ayı içerisinde olmak üzere yılda en az bir defa toplanmaktadır” dedi.

Fırat-Dicle 1. Alt Havzası Koordinatörü ve Elazığ Valisi Dr. Ömer TORAMAN ise yaptığı konuşmada; “Nüfus artışı, hızlı kentleşme, su potansiyeline yönelik yoğun kullanım baskıları, yağış azlığı, evsel, sanayi, uygun olmayan tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan hava-su-toprak kirliliği, olumsuz çevresel etkiler, su kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi, korunması amacıyla yönetiminde yeni yaklaşımlar, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi anlayışı geliştirmemiz önem arz etmektedir. Bu çerçevede, su havzaları ölçeğinde bir yönetim anlayışı ve uygulamasına geçilmesinde yarar vardır. bu sürece, havzadaki halkın, uygulayıcı, kullanıcı, uzman, karar alıcı paydaşların yerel katılımı temin edilerek havza ölçeğinde yerinden yönetimi sağlanmalıdır.

Yalnızca suyun değil, aynı zamanda bütün doğal kaynakların tüm ekosistemin bütünleşik ve sürdürülebilir koruma/kullanma dengesini teminen seçilebilecek en uygun teknik-ekonomik-çevresel-sosyal yönetim birimi havzadır.

Fırat- Dicle 1. Alt Havzasının yerüstü ve yeraltı su bütçesinin sahip olduğu ekonomik potansiyelin sürdürülebilir bir yaklaşımla sürekli ve dengeli kalkınma prensipleri doğrultusunda gelecekteki sektörel ihtiyaçlar, iklim değişikliğine uyum, çevresel etkiler, ekolojik ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilmesi ve korunması gerekmektedir. Dünya tarihinde su-toprak doğal kaynak yönetimi, uygarlıkların gelişmesinde her zaman önemli bir rol oynamıştır. Su-toprak doğal kaynaklarını koruyup, iyi yöneten toplumlar üretimlerini ve dolayısıyla güçlerini artırmıştır. Buna karşın su kaynaklarını kötü yönetenler, üretimlerini düşürmekle kalmamış, su ve toprak kaynaklarını yitirmiş, fakirleşmiştir. Bu nedenle ekosistemin korunması, ekolojik ve çevresel alt yapı kriterlerinin oluşturulması, gelecekteki su sektörel kullanım planının hazırlanması, su kullanımında tasarrufun tesis edilmesi, akarsu havzalarında ve havza ölçeğinde koruma-kullanma plan ve yönetiminin, kısa-orta-uzun vadeli planların tesis edilmesi başarılı sonuçların alınması bir zaruret oluşturmaktadır. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde havza ölçeğinde çalışacak havza yönetim heyetlerinin teşekkülü ve başarılı olması tüm havzalar ve Fırat- Dicle 1. Alt Havzası için insanımızın geleceğinin teminat altına alınmasını sağlayacak bir fırsattır. Toplantımızın verimli geçmesini diler, katılımınız ve vereceğiniz katkılardan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.