Elazığ Valiliği hurda araç ve atıl halde bulunulan araçlarla ilgili aldığı kararları duyurdu

Elazığ Valiliği hurda araç ve atıl halde bulunulan araçlarla ilgili aldığı kararları duyurdu

Valilik tarafından yapılanan açıklamaya göre kullanılmaz hale gelmiş araçları özel mülkiyetlere park edilmiş araçlar kamu düzenini tehdit ettiği için toplanacak .

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “ Günümüzde nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına bağlı olarak park alanı ihtiyacının arttığı, bu durumun zaman zaman trafik güvenliğini/yoğunluğunu olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir.

Bununla birlikte cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçlar ile bu alanlara ya da özel mülkiyete bırakılan bahse konu araçların ve makul süre üzerindeki parklaşmaların görüntü ve çevre kirliliği oluşturmasına ilave olarak patlama ve yanma riski de taşıdıkları ve bu haliyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici bir hal aldıkları görülmektedir.

 

Söz konusu araçların, uyuşturucu/uyarıcı madde saklanılması/kullanılması, milli güvenliğimize kast eden terör örgütleri tarafından El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği kurarak can ve mal kaybına neden olabilecek terör eylemlerinde kullanılması gibi durumlar göz önüne alındığında, bu araçların belli alanlarda toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili düzenleme yapılması büyük önem arz etmektedir.

Özellikle son dönemlerde park, meydan gibi alanlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik müracaatlarda bulunulmakta, hatta bu durumun özel mülkiyet konusu taşınmazlarda da sorun teşkil ettiği yönünde şikâyetler iletilmektedir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (C) bendinde; “il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle. 2577/2018-7145/1 Md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. (Ek paragraf.’ 25.7.2018-714571 Md.)Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak ve ya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hâllerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir,’ belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir.

(Mülga birinci cümle. 25.7.2018-7145/1 Md.) (…) Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 nci madde hükmü uygulanır.”

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.”

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 128’inci maddesinde; “Yolu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terkedilmiş veya hasara uğramış araçların kaldırılıp götürülmesine trafik zabıtası yetkilidir.”,

Aynı Kanun’un Ek 14’üncü maddesinde; “Buluntu olmıısı nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonan ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Hazine’ce satılırak, bedelleri emanet hesabına alınır. Bu araçların maliklerinden adresi bilinenlere, satışından önce tebligat yapılır.

Satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat halinde emanet hesabındaki bedeller, işlemler sırasında yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgililerine iade edilir. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedeller Hazine ye bidat kaydedilir.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 174’üncü maddesinde; “Karayolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasar uğramış araçları, durumu bir tutanakla tespit ederek kaldırıp götürme ye ve trafikten men etmeye trafik zabıtası yetkilidir.

MEN ETME İŞLEMİ YAPILIRKEN;

Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince trafikten men edilen araç sahiplerine men işlemi sırasında Kanunun EK-14’üncü maddesi hükmü yazılı olarak tebliğ edilerek trafikten men tutanağı düzenlenir ve bu işlem Trafikten Men Edilen Araç Defterine kaydedilir.

Trafikten men edilerek alıkonulan araçlar ile bulundu araçlar resmi kurum veya özel otoparklarda muhafaza altına alınır.

Trafikten men işlemi sırasında, araç sahiplerine yapılan tebligat ile sahibine tebligat yapılamayan araçlar ve sahipleri hakkında varsa ayrıntılara ilişkin bilgi ve belgeler (trafikten men tutanağı, çekici tutanağı, otopark teslim tutanağı, araca ait trafik tescil kayıtları vb.) araçların trafikten men edildiği tarihten, buluntu araçlar için buluntu tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 4 ay içinde Defterdarlık ve ya Mal Müdürlüğüne gönderilir.

ç) Bildirim tarihinden sonra sahipleri tarafından ahmak üzere başvuruda bulunulan araçlar olması halinde, bu araçlar hakkındaki bilgiler satış işleminden önce Defterdarlık veya Mal Müdürlüğüne bildirilir.

Yabancı plakalı araçların kaldırılması halinde, gerekli olanlar için gümrük mevzuatına göre işlem yapılır.”

Atık tanımının yapıldığı Sıfır Atık Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde “Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde  veya materyali”,

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde; “ Yetkili makamlar tarafından adlı“ işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağdığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idari“ para cezası verilir.

Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. ”

5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Çevreyi kirletme” başlıklı 41/6 maddesinde; “Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kırmaya ait said bir yere bırakı n kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraf da kişiden ayrıca tahsil edilir.”

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15 inci maddesinde; “Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağdığına ve çevreye etkisi olan diğer

İşyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.”

Karayolları Trafik Kanununun Ek 14’üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve işlemler hakkında doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 296 sıra nolu Milli emlak Genel Tebliğinin 1/c maddesinde; Trafikten men işlemi sırasında, araç sahiplerine yapılan tebligat ile tebligat yapılamayan araç ve sahipleri hakkında varsa detay bilgi ve belgeler (trafikten men tutanağı, çekici tutanağı, otopark teslim tutanağı, araca ait trafik tescil kayıtları vb.) araçların trafikten men edildiği tarihten, buluntu araçların için buluntu tutanağı düzenlendiği tarihten itibaren 4 ay içinde Defterdarlık Mal müdürlüğüne gönderildiği. Bildirim tarihinden sonra sahipleri tarafından alınmak üzere başvuruda bulunulmuş araçlar olması halinde, bu araçlar hakkındaki bilgiler satış işleminden önce Defterdarlık Mal müdürlüğüne bildirilir.” hükümleri amirdir.

Ayrıca, Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama alanlarının tabi olacakları standartları ve yükümlülükleri belirlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 30 Aralık 2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama alanlarının tabi olacakları standart ve yükümlülükler belirlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 6 Temmuz 2011 tarihli ve 27996 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği’nde ömrünü tamamlamış araç teslim yerlerinin, geçici

Depolama alanlarının, münferit depoların ve işleme tesislerinin tabi olacakları kriterleri belirlenmiştir.

Bu kapsamda kamuya ait bir yerde veya özel mülkler üzerinde bırakılan hurda/atıl, terk edilmiş, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçlar ile bunların mütemmim cüzlerinin, ulaşılabilmesi durumunda araç sahibine veya sürücüsüne aracın bulunduğu yerden kaldırılması konusunda gerekli uyarılar yapılarak, kolluk görevlilerince yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak en fazla 30 (otuz) gün içerisinde (Kolluk görevlilerince gecikmesinde sakınca olacağı kanaati hasıl olması durumunda derhal) kaldırılması amacıyla; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kolluk/zabıta birimleri başta olmak üzere diğer ilgili birimlerle gerekli koordinasyon sağlanarak yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılacak öngörülen idari para cezası uygulanacaktır.

Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.